4.Sanayi Sitesi - 4 Sanayi Sitesi Portalı - Bornova - İzmir
E-ticaret siteniz 1 günde hazır.
Mobil uyumlu kurumsal web sitesi kampanyası

Firma Bul

DuyurularGündem

TASFİYE HALİNDE

S.S.

BORNOVA

SANATKARLARI KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

 

 

 

            Sayın Ortağımız,

 

A)Kooperatifimizin olağan genel kurul toplantısı 08.05.2013 günü saat 12:oo’de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 129.Sokak No:3/C    4.Sanayi Sitesi Bornova-İZMİR adresinde yapılacaktır.

 

B)Yeterli 1 / 4 çoğunluk sağlanamadığı takdirde , ana sözleşmemiz gereği ikinci bir toplantı için yeniden bir bildirime gerek kalmaksızın 15.05.2013 tarihine rastlayan Çarşamba

Günü aynı yer ve saatte , bunda da çoğunluk sağlanamadığında , 1 / 4 çoğunluk sağlanana kadar bir birini takip eden her Çarşamba günü aynı yer ve saatte toplantılara devam edilecektir. İlk toplantının , biran önce amacına ulaşabilmesi için tüm ortaklarımızın 08.05.2013 tarihindeki toplantıya iştirak etmelerini önemle rica ederiz. Saygılarımızla.

                                        

                                          Yönetim Kurulu Adına

                                     Başkan                      2.Başkan

                              Turgay TANAK          Yılmaz ODABAŞ

 

 

G Ü N D E M:

1)Açılış , Divan seçimi ve saygı duruşu.

2)Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi.

3-Yönetim ve Denetim kurullarının faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi.
4-2012 yılı bilançosunun görüşülmesi ve onaylanması
5-Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi.
6-2013 yılı tahmini bütçesinin okunması ve kabulü
7-Kooperatif üyelerine ana sözleşmemiz gereğince paylaştırılacak paraların görüşülüp karara bağlanması
8- Tapunun İzmir ili ,  Bornova ilçesi,Doğanlar Köyü 19044 ada 1 parselinde kayıtlı 184m2
 arsanın metrekaresinin 100.-(yüz)TL’den az olmamak kaydı ile  satılması için Yönetim   
 Kurulu’na (Tasfiye Heyetine) yetki verilmesi 
9-Tapunun İzmir ili, Bornova ilçesi,Doğanlar köyü 8516 Ada, 1 Parselde kayıtlı tamamı kooperatifimize ait 5263 m2 boş arsayı  m2si 100 TL den az olmamak kaydıyla satmaya yönetim kuruluna(Tasfiye heyetine) yetki verilmesi.
10- Kooperatife ait olup tapunun İzmir ili, Bornova İlçesi,Doğanlar köyü 19020 ada  1 parselde kayıtlı tamamı 5468 m2 olan , 16/320 arsa paylı zemin kat (7) (p02) nolu işyerinin  kurulacak olan İşletme Kooperatifinde yönetim binası olarak kullanmak amacıyla satışından  vazgeçilmesine  karar verilmesine
11- Tasfiye halindeki kooperatifimizin ,Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifine geçişi için tasfiyeden dönülmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
12-2013yılı Mayıs ayından gecerli olmak üzere ortaklık aidatlarının görüşülüp karara bağlanması
13-Yönetim Kurulu(Tasfiye Heyeti) ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının tespiti.

14-Kooperatifimizin 28.04.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında aidatlarını ödememe nedeni ile ihraç edilen üyelerin affedilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

15-Kooperatifimize ait arsa ve arazileri ile binaları, Belediye ve diğer kuruluşlara ipotek edebilmek,ipotek alabilmek,ipotek fek edebilmek,ayrıca da diğer kurum ve şahıslarla ilgili olarak tapuda her türlü terk, ifraz,tevhid, takas,tapuda cins tashihi ve ferdileşme işlemlerinin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna (Tasfiye Heyetine)yetki verilmesi.
16-Dilek,temenniler ve kapanış.
                  
Parasal konuların acil çözülebilmesi sebebiyle toplantı nisabının en az  300  kişi olma mecburiyeti vardır.Genel Kurula katılmanız önemle hatırlatılır.


 

                                                     VEKALETNAME

                                                   TASFİYE HALİNDE
                                                                  S.S.
BORNOVA SANATKARLARI KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ
                                       YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
 

  08.05.2013 Çarşamba günü saat 12.00 de 129 Sokak No3/C 4.Sanayi Sitesi Bornova İzmir adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına bazı nedenlerden dolayı katılamayacağım.

   Toplantıda beni temsilen , Sayın ……………………………………………….. ‘ı  vekil tayin ettiğimi bilgilerinize arzederim.             
                                                                                                                Saygılarımla.
                                                                                                                        İmza
 Ortağın                    :

Adı Soyadı                :

Ortaklık Nosu          :


NOT:         Vekaletname ancak bir kooperatif ortağına veya eş ve birinci derece ( ortağın Çocuğu, Anne ve Babası ile Eşinin Anne ve Babasına ) akrabalarına verilebilir